.

Vi bygger bro mellom bedrifter, bransjer og fagsegmenter.

Vi fasiliterer og hjelper våre kunder med å gjennomføre små og store innovasjonsprosjekter med fokus på sirkulær- og delingsøkonomi.

Våre samarbeidspartnere er ledende på sine områder innen miljøteknologi og miljøregnskap.

Felles for dem er et sterkt forhold til CSR og de samarbeider med InnovationBroker for å bidra i kampen for Det Grønne Skiftet, gjennom en miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling.

.

.

Innovasjon og Evolusjon

.

Innovasjon kommer fra det latinske ordet innovare, som betyr å fornye eller å skape noe nytt.
Man skiller ofte mellom inkrementell innovasjon og radikal innovasjon.

Den inkrementelle dreier seg om å forbedre det eksisterende, mens den radikale er noe helt nytt som gjerne springer ut fra en krise og endrer spillereglene totalt.

I dag vil en inkrementell innovasjonsprosess ofte kalles «kontinuerlig forbedring» og gjerne inneholde: innsamling av krav, analyse, utvikling, implementasjon og test.

Man kan påstå at mye av dette har sitt utspring bl.a. fra Darwins Evolusjonsteori og pedagogiske grunnprinsipper.

Vi finner gjerne disse ideene i dagens arbeidsliv gjennom rammeverk kalt «smidige metoder», Agile, Scrum, Lean, DevOps etc. samt i lederskapsteorier som Transformasjonsledelse og Innovation Management.Den Radikale Innovasjonen

.

Den radikale innovasjonen er muligens den vi står overfor nå.
Et paradigmeskifte tvunget frem av globale klimaendringer som vil endre mye av måten vi driver industri og næringsvirksomhet på.
Gjennom historien har vi hatt 3 industrielle revolusjoner og står nå ovenfor den 4.
Vi har utviklet oss fra mekanisering og dampkraft til automasjon og innføring av elektronikk og datamaskiner og står nå foran det 4. neste stadiet med cyber fysiske systemer og interaksjon mellom tingene (IoT)

.


«Virkelig visdom er å vite hva en ikke vet» Sokrates
Artificial intelligence (AI) og predikering er intet nytt fenomen, men man kan påstå at det har fått en oppblomstring med ny innpakning.

Det handler om hvordan vi forholder oss til og forvalter informasjon og kunnskap. I dag er det data tolkning, domenekunnskap, predikering, automasjon, robotisering og samhandling mellom det hele som står sentralt.


Innen miljøteknologi kan dette bl.a. benyttes til energieffektivisering og utvikling av miljøvennlige transportløsninger.Hva er sirkulær økonomi?

.

I en verden der vi har mer og mer knapphet på ressurser er det avgjørende for miljø og bærekraft at vi benytter råvarer mer effektivt.

Definisjonen på sirkulær økonomi er «å få produktene til å vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.»

I 2018 ble det opprettet en internasjonal komité som skal lage en ny ISO standard for sirkulær økonomi.
Det arbeides med å lage internasjonalt anerkjente prinsipper, terminologi og et rammeverk for hva en sirkulær økonomi er.

ISO/TC 323 Circular economy

Denne ISO standarden skal ta sikte på å dekke alle aspekter av en sirkulær økonomi, inkludert offentlige innkjøp, produksjon, distribusjon og levetid.

.

Det starter hos menneskene

For at en idé skal bli til en innovasjon må man ofte kombinere forskjellige typer fagdisipliner og ressurser.
Mangel på enkelte ressurser eller spesifikk kunnskap kan føre til at innovasjoner forsinkes eller ikke blir realisert.
Lønnsomhet på prosjektene kan også avhenge av andre typer innovasjoner som ikke er lansert i markedet enda.

.

InnovationBroker bygger broer i dette landskapet. Vi skreddersyr og koordinerer tverrfaglige prosjekter og samarbeid på tvers av selskaper og bransjer.
Dette for å hjelpe våre kunder i forskjellige faser av sine innovasjonsprosjekter og for å sikre at alle løsninger blir levert av eksperter innen sine fagområder.


.

CSR og «Det Grønne Skiftet»


Corporate Social Responsibility innebærer ikke at det er Industrien og Næringslivet som selv skal ta ansvaret for Det Grønne Skiftet.

Business er tall, og det er foreløpig ikke lønnsomt å gjøre store økonomiske miljøinvesteringer kun på bakgrunn av ens hjertets godhet.

Dette er en symbiose mellom mange aktører hvor bl.a. politikk, velgere og forbrukere, spiller en stor rolle.

Vi kan allerede se konturene av sterke holdningsendringer hvor flere og flere er i ferd med å kreve at politikk, varer og samfunnsløsninger skal være bærekraftig for miljøet.

Dette vil igjen kreve politiske direksjoner, som etter hvert kommer til å treffe industrien.

Når det f.eks. kommer sterkere myndighetskrav om utslippskontroll på produksjon og transport av varer, er det ikke lenger hjertets godhet som vil være avgjørende for lønnsomhet ved miljøinvesteringer.

Vi ser i større grad at Norske bedrifter må kunne vise til miljø- og klimaregnskap, for å være konkurransedyktige på det internasjonale markedet.

Dette kan føre til et «vinn eller forsvinn senario» der de selskaper som startet sine innovasjons prosesser tidlig, vil kunne ha et totalt avgjørende konkurransefortrinn for fremtiden.

Vår visjon og forretningsmodell, er å bygge tverrfaglige broer og senke terskelen for innovasjon. Vi jobber kun med prosjekter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling, samt at vi sikrer industrien fremtidig lønnsomhet, både til lands og til havs.